HÁZIREND

Érvényes a P’Art mozi látogatói részére.

 1. A mozilátogató a mozi területén való tartózkodás során köteles a Házirendben foglaltakat betartani. A mozilátogató a mozi területére történő belépéssel, a mozi területén való tartózkodással, a mozijegy megvásárlásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Házirend feltételeit.
 2. A Házirend a moziban valamennyi látogató által megismerhető módon, jól láthatóan kifüggesztésre kerül. Egyúttal a mozi honlapján és a P’Art Mozit működtető Szentendrei Kulturális Központ honlapján is elhelyezésre kerül. (partmozi.hu, http://szentendreprogram.hu)
 3. A nem a P’Art Mozi médiafelületen közölt műsor helyességéért, bármilyen esetlegesen valótlan, pontatlan vagy téves információk által okozott kellemetlenségért vagy kárért a mozi nem vállal felelősséget.
 4. Az előre lefoglalt jegyek átvételének lehetőségét a mozi az előadás kezdete előtt 20 percig biztosítja, így az időben át nem vett jegyekért a mozi felelősséget nem vállal, ugyanis a jegyfoglaló rendszer automatikusan törli a az előadás megkezdése előtt 20 perccel át nem vett jegyeket.
 5. A lefoglalt jegyeket soron kívül kiadni nem áll módunkban.
 6. A mozijegy átvétele során van lehetőség a mozijegyen szereplő adatok, a kiválasztott előadás és hely ellenőrzésére és egyeztetésére, a pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el.
 7. Az internetes jegyvásárlási rendszerben vásárolt jegyek esetében az Internetes jegyvásárlási feltételek elállási jogra vonatkozó szabályai az irányadóak: A Néző az elállás jogát a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján nem gyakorolhatja tekintettel arra is, hogy a szerződés tárgya szerinti filmvetítés kifejezetten olyan szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányul, mely kizárólag a Néző által kiválasztott és Szolgáltató által visszaigazolt pontosan meghatározott időpontban (teljesítési határidőben) tartandó filmvetítésre vonatkozik.
 8. Az elővételben megvásárolt jegyeket a vevőnek nincs módja visszaváltani, sem a vásárlás napján, sem az adott film vetítési napján.
 9. A moziban igénybe vehető kedvezményekről és a kibocsátott bérletek beválthatósági feltételeiről, a helyárakról, illetve a jegyváltás egyéb részleteiről a mozi pénztárnál tájékozódhat.
 10. Kérjük, kedvezményre való jogosultságát a vásárlást megelőzően időben jelezze és a kedvezményt igazoló okmányait készítse elő bemutatásra. A kedvezmények igénybevételéhez szükséges jogosultságot kollégáink a pénztárnál és a terem bejáratánál is bármikor ellenőrizhetik, igazolás hiányában megtagadhatjuk a jegykiadást, illetve – akár érvényes jeggyel – a terembe való bejutást.
 11. A mozitermekbe csak érvényes jeggyel lehet belépni és csak az előadás végéig lehet ott tartózkodni. A jegyet az előadás végéig meg kell őrizni.
 12. Előadásra nincs lehetőség álló jegyet váltani, pótszék nincs, a lépcsőn, földön ülni szigorúan tilos. Termeink fix férőhelyesek, ezen felül jegyet nem adunk ki.
 13. A mozi előadásait – a kifejezetten 3 év alatti gyermekek számára is meghirdetett előadások kivételével - 3 év alatti gyermekek szülői felügyelettel sem látogathatják.
 14. A filmek korhatárra vonatkozó előírásai ránk kötelező érvényűek, ezért munkatársaink felhívhatják a figyelmet a korhatár-korlátozásra, és a szülői kíséret szükségességére, a 14 év alatti mozilátogatók számára.
 15. Az előadást vagy a vendégeket nem megfelelő viselkedéssel (pl. hangoskodás, agresszív viselkedés), illetve bármilyen egyéb módon zavarókat (rendezetlen, koszos vagy hiányos ruházat, ittas vagy egyéb más bódult állapot, hangoskodás, rendbontás, kéregetés, előadás alatti mobilozás stb.) a mozi dolgozói az épület/moziterem azonnali elhagyására szólíthatják fel, még akkor is, ha az illető érvényes mozijeggyel rendelkezik. Ittas vagy rendezetlen kinézetű egyéneket mozijeggyel nem szolgálunk ki, illetve még érvényes mozijeggyel rendelkezőknek is megtagadhatjuk az előadásra való bejutást.
 16. Bár a mosdók használata ingyenes, azokat az érvényes mozijeggyel rendelkező vagy a klub részen fogyasztó vendégeink részére tartjuk fent. Ha valaki nem rendeltetésszerűen használja a mosdókat, zavarja a fent említett módon a mozi vendégeit, munkatársaink azonnali távozásra szólíthatják őt fel.
 17. A mozi területén (mozi belső terei, mozi előtti folyosó rész) található székeket és asztalokat az aktuális előadásra várakozó, illetve a klub részen fogyasztó vendégeink részére tartjuk fent.
 18. A mozi területén tilos engedély nélkül bármilyen kereskedelmi, áruforgalmi (árusítás stb), illetve promóciós (termékek, szórólapok osztogatása, kihelyezése) tevékenységet folytatni.
 19. A mozi teljes területén tilos a dohányzás!
 20. A mozi területére kerékpárt, egyéb nem gépi és gépi meghajtású járművet behozni tilos.
 21. A menekülési útvonalakat szabadon kell hagyni!
 22. A mozitermekbe kamerát, illetve más kép- és hangrögzítő eszközt használni tilos. Az előadásokon vetített filmekről, azok kép, illetve hanganyagáról (akár csak részletekben is) felvételt készíteni tilos! A Moziban a Magyarországon hatályos, a szerzői jogokra vonatkozó törvényeket megsértő látogatókat a mozi személyzete a mozi területéről eltávolítja, ellenük a mozi rendőrségi feljelentést tesz.
 23. A mozi egész területén csak engedéllyel lehet kép, illetve hanganyagot rögzíteni vagy forgatni.
 24. Előadás alatt a mobiltelefon használata tilos! A tiltás megszegőit a mozi dolgozói a moziterem azonnali elhagyására szólíthatják fel.
 25. A mozi területe kutyával nem látogatható.
 26. A mozi területére tilos minden olyan tárgy bevitele és használata, amely a mozi személyzetének megítélése szerint a közbiztonságot sérti vagy veszélyeztetheti, vagy amely a többi látogatóban félelmet, riadalmat kelthet, vagy amely a többi látogató szórakozását más okból zavarhatja, korlátozhatja.
 27. A mozi területére bevitt, illetve ott elveszett, elhagyott értéktárgyakért a mozi nem vállal felelősséget.
 28. A vásárlók könyvét a jegypénztárban kérheti.
 29. A Házirendben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 30. Írásos észrevételek megtételére a patmozi@szentendre.hu címen van lehetőség. A P’Art Mozi fenntartója a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. székhelye: 2000.Szentendre, Dunakorzó 18. mely egyben a panaszügyintézés helye is. Panaszokat az ügyfélszolgálat fenti elérhetőségein szóban, vagy írásban dmh@szentendre.hu email címen lehet tenni.
  Amennyiben a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet készít, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadja, míg a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg, a panasz megtételétől számított 30 napon belül küldi meg. Írásbeli panasz esetén annak beérkezését követően 30 napon belül a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft írásban érdemben válaszolja meg. Fogyasztói jogviták esetén a Fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testületek székhelye, telefonos és internetes elérhetősége és levelezési címe az alábbi weboldalon érhető el: www.bekeltetes.hu. Az Eladó székhelye szerinti Békéltető Testület elérhetőségei: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Tel: (36) 1-488-213, Fax: (36) 1- 488-2186, Email: bekelteto.testulet@bkik.hu. A Fogyasztók ezen joga nem érinti azon jogukat, hogy jogvita esetén bírósághoz forduljanak.